ขั้นตอนการก่อสร้าง

ขั้นตอนการก่อสร้าง

1.ขั้นตอนการออกแบบบ้านและสำรวจพื้นที่

ก่อนการออกแบบบ้านสิ่งแรกที่ควรทราบนั้นคืองบประมาณในการปลูกสร้าง และขนาดที่ดิน เพื่อเป็นแนวทางการในการออกแบบ ทางเจ้าหน้าที่จะมีการสำรวจหน้างานสถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้ทราบว่าสถานที่ก่อสร้างข้างเคียงมีสิ่งปลูกสร้างหรือไม่ หรือรอบๆบริเวณที่ดินนั้นติดกับอะไรบ้าง เพื่อให้ทราบว่าแบบบ้านที่ลูกค้าต้องการสามารถลงพื้นที่ได้หรือไม่ และมีสถานที่สำหรับตั้งแคมป์คนงาน และที่วางวัสดุก่อสร้างหรือไม่ หลังจากการสำรวจหน้างาน ทางบริษัทจะดำเนินการเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบบ้านหรือเลือกแบบตามความต้องการของลูกค้า ในการปรับแบบแปลนสามารถปรับแบบบ้านได้ ไม่เกิน 3 ครั้ง และเมื่อปรับแบบเสร็จสมบูรณ์ทางบริษัทจะทำออกใบเสนอราคาและสเปควัสดุให้กับทางลูกค้า

2.ขั้นตอนการออกแบบ 3D

หลังจากสรุปแบบและราคา ทางบริษัทจะดำเนินการขึ้นรูปด้าน 3 มิติ ให้กับทางลูกค้า ลูกค้าสามารถปรับแบบได้ ไม่เกิน 3 ครั้ง หลังจากสรุปและยืนยันการปรับแก้ไขภาพ 3D เสร็จสมบูรณ์ตามความต้องการของลูกค้าแล้ว ทางสถาปนิกจะทำการเรนเดอร์ภาพเสมือนจริงให้กับทางลูกค้า

3.ขั้นตอนการทำสัญญาปลูกสร้าง

หลังจากลูกค้าสรุปแบบบ้านและราคา ทางบริษัทจะทำการนัดทางลูกค้า เพื่อที่จะเซนต์สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง และดำเนินการขั้นตอนการเขียนแบบเล่มเต็มเพื่อขออนุญาตปลูกสร้างกับทางเขตหรือเทศบาล ที่ลูกค้าจะทำการปลูกสิ่งก่อสร้าง และหากทางลูกค้ามีฤกษ์การยกเสาเอก เสาโท จะต้องเตรียมปรับหน้าดินสถานที่ก่อสร้าง ไว้ก่อนทางบริษัทจะดำเนินการวางหมุดผังบ้าน และดำเนินขั้นตอนต่อไป

เอกสารที่ลูกค้าต้องใช้ในการทำสัญญา

  • ค่าทำสัญญา 10% ของราคาบ้าน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาโฉนดที่ดิน

4.ขั้นตอนการขออนุญาตปลูกสร้างและขอไฟฟ้าประปา

ทางบริษัทจะดำเนินการยื่นขออนุญาตก่อสร้างต่อเขตหรือเทศบาลที่ลูกค้าจะทำการปลูกสิ่งก่อสร้าง และทางบริษัทจะดำเนินการขอไฟฟ้าและประปาชั่วคราวในกรณีหน้างานไม่มี เพื่อใช้สำหรับงานในระหว่างก่อสร้างนั้น ทางบริษํทจะเป็นผู้ดำเนินการขอตามรายละเอียดดังนี้

  • ค่าใช้จ่ายในการมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าภูมิภาค บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการให้กับทางลูกค้า ส่วนค่าธรรมเนียมและเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว และในกรณีที่ต้องมีการปักเสา พาดสายเพิ่มเติมและอื่นๆ ทางลูกค้าจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น แต่ในระหว่างก่อสร้างเมื่อมีบิลเรียกเก็บจากทางไฟฟ้า ทางบริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าไฟในระหว่างก่อสร้าง
  • ค่าใช้จ่ายในการมิเตอร์ไฟฟ้าถาวร ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าภูมิภาค บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการให้กับทางลูกค้า ส่วนค่าธรรมเนียมและเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าถาวร ทางลูกค้าจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคามาตรฐานของการไฟฟ้าที่กำหนดไว้ ซึ่งทางบริษัทจะดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าบริการ
  • ค่าใช้จ่ายในการมิเตอร์ประปาชั่วคราว ของการประปานครหลวงและการประปาภูมิภาค บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการให้กับทางลูกค้า ส่วนค่าธรรมเนียมและเงินประกันมิเตอร์ประปาชั่วคราว และในกรณีที่ต้องมีการขุดถนนเพื่อฝังท่อประปา หรือขยายแนวเขตท่อกรณีที่ไมมีเมนประะปาผ่านหน้าสถานที่ก่อสร้างและอื่นๆ ทางลูกค้าจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น แต่ในระหว่างก่อสร้างเมื่อมีบิลเรียกเก็บจากทางประปา ทางบริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าประปาในระหว่างก่อสร้าง
  • ค่าใช้จ่ายในการมิเตอร์ประปาถาวร ของการประปานครหลวงและการประปาภูมิภาค บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการให้กับทางลูกค้า ส่วนค่าธรรมเนียมและเงินประกันมิเตอร์ไประปาถาวร ทางลูกค้าจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคามาตรฐานของการประปาที่กำหนดไว้ ซึ่งทางบริษัทจะดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าบริการ

5.ขั้นตอนการรับใบอนุญาตปลูกสร้างและดำเนินการวางแผนก่อสร้าง

หลังจากที่ทางเขตหรือเทศบาลได้ทำการออกใบอนุญาตก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะเตรียมดำเนินการวางแผนก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของบริษัท

6.เริ่มขั้นตอนการก่อสร้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published.