ขั้นตอนการยื่นขอสินเชื่อ

ขั้นตอนการยื่นขอสินเชื่อ

1.ขั้นตอนการ Pre Approve เบื้องต้น

เป็นการตรวจสอบความสามารถในการกู้ของบุคคลนั้นๆ ว่ามีความสามารถในการชำระหนี้มากน้อยเพียงใด มีรายได้และหนี้สินอย่างไร ติดเครดิตบูโร ติดแบล็คลิสต์หรือไม่ เปรียบเสมือนเป็นการอนุมัติวงเงินกู้จากธนาคาร เพียงแต่ธนาคารจะประเมินให้ในเบื้องต้นเท่านั้น โดยพิจารณาจากพื้นฐานข้อมูลที่ท่านให้ไป ซึ่งธนาคารหรือสถาบันการเงินจะแจ้งให้เราทราบถึงวงเงินสูงสุด ระยะเวลาและค่างวดผ่อนชำระโดยประมาณที่เราสามารถกู้ได้

Pre Approve แตกต่างจากการกู้จริงอย่างไร

การ Pre Approve จะเหมือนกับการกู้จริงทุกประการ ซึ่งทางธนาคาร นำเอกสารต่างๆไปยื่นเพื่อทำการพิจารณา โดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ผลของการ Pre Approve อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าผลการยื่นกู้จริงก็ได้ ธนาคารส่วนใหญ่จะคงสิทธิผลการ Pre Approve ไว้ประมาณ 3 เดือน หากต้องการยื่นกู้จริงก็สามารถยื่นหลักฐานประกอบต่างๆ หรือบางธนาคารสามารถใช้เอกสารเดิมได้เลยเพียงแค่ส่งใบสลิปการจ่ายค่าทำเนียมการประเมิน ก็เป็นอันเสร็จสิ้น ทำให้การกู้จริงสะดวกมากยิ่งขึ้น

2.ขั้นตอนการขอสินเชื่อปลูกสร้างบ้านในที่ดิน

การขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยมีหลักฐานการขอสินเชื่อดังนี้

 • คำขอกู้เงิน
 • ใบรับรองเงินเดือน พร้อมหลักฐานการรับเงินเดือน ( สลิปเงินเดือน ) และหลักฐานการแสดงสถานะทางารเงินอื่นๆ ( สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน )
 • สำหรับผู้ที่กู้ที่มี อาชีพอิสระ ให้นำหลักฐานประกอบอาชีพนั้นๆ เช่น ทเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ บัญชีเงินฝากแสดงฐานะการเงินไม่น้อยกว่า 6 เดือน และหลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนสมรส ( ถ้ามี )
 • สำเนาโฉนดที่ดิน

3.ขั้นตอนการยื่นเอกสารในส่วนของบริษํท

เมื่อทางลูกค้าได้ทำการยื่น Pre Approve เรียบร้อยแล้วแล้วทางธนาคารจะขอเอกสารเพิ่มเติมกับทางบริษัท เพื่อที่จะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติวงเงิน ทางลูกค้าจะต้องทำการเซนต์สัญญาากับทางบริษัท เพื่อที่ให้ทางบริษัทจะดำเนินการเอกสารในส่วนของบริษัทต่อไป

เอกสารที่บริษัทดำเนินการให้มีดังนี้

 • สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • แบบพิมพ์เขียว
 • BOQ ประมาณราคาก่อสร้าง
 • สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างจากทางเขตหรือเทศบาล

4.สินเชื่ออนุมัติ

หลังจากที่ทางลูกค้าและบริษัททำการส่งเอกสารทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางธนาคารจะทำการอนุมัติผลสินเชื่อให้ทราบว่าทางลูกค้ากู้ผ่านหรือไม่ และได้ยอดกู้เป็นจำนวนเท่าไหร่ แล้วทางสถาบันการเงินจะทำการนัดทางลูกค้าเพื่อ ทำสัญญาเงินกู้ และนัดเซนต์จดจำนองเป็นอันสิ้นสุด

Leave a Comment

Your email address will not be published.